نظرتون درمورد موضوعات و مطالب سایت
(22.96%) 31
مطالب مذهبی (امام زمان عج)
(14.07%) 19
حجاب
(13.33%) 18
علمی
(10.37%) 14
فرهنگی
(22.22%) 30
سیاسی
(15.55%) 21
سرگرمی sms
(1.481%) 2
هیچکدام

تعداد شرکت کنندگان : 135